Lịch | Biểu mẫu
Thăm dò ý kiến

Kế hoạch tư vấn định hướng nghề nghiệp cho học sinh lớp 9 theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018 năm học 2022-2023

KẾ HOẠCH Phối hợp tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh lớp 9 trên địa bàn huyện theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 năm học 2022-2023

KẾ HOẠCH
Phối hợp tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh lớp 9 trên địa bàn huyện theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 năm học 2022-2023
Căn cứ vào lộ trình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT);
Căn cứ mục tiêu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp trung học phổ thông, giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp;
Căn cứ Kế hoạch số 863/KH-SGDĐT ngày 01/4/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh lớp 9 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh lớp 9 trên địa bàn huyện theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 năm học 2022-2023 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Giúp học sinh lớp 9 bước đầu hiểu được mục đích, cấu trúc, nội dung của Chương trình GDPT 2018.
- Giúp học sinh biết được kế hoạch thực hiện chương trình lớp 10 tại các trường THPT trên địa bàn huyện nhằm giúp học sinh lựa chọn đăng kí tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 phù hợp với nguyện vọng, năng lực của bản thân.
- Giúp CBQL, giáo viên các trường trung học cơ sở nắm vững nội dung giáo dục theo Chương trình GDPT 2018 để tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh lớp 9 tại đơn vị.
2. Yêu cầu
- Kế hoạch tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh lớp 9 phải thể hiện được sự phối hợp, thống nhất giữa Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT, THCS.
2
- Các trường THPT tiến hành xây dựng kế hoạch phải sát với thực tiễn của nhà trường và nguyện vọng của học sinh; đảm bảo sử dụng hiệu quả đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học nhưng cũng đáp ứng được cao nhất nhu cấu của học sinh.
II. NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG PHỐI HỢP
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Phối hợp với 05 trường THPT trên địa bàn huyện xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023 theo Chương trình GDPT hoàn thành trước ngày 07/4/2022.
- Tổ chức hội nghị gồm các thành phần gồm: Phòng GDĐT, Hiệu trưởng các trường THPT, THCS trên địa bàn và phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện tuyên truyền, phổ biến kế hoạch thực hiện Chương trình GDPT lớp 10 của 05 trường THPT đến phụ huynh, học sinh trên địa bàn. Hoàn thành trước ngày 14/4/2022.
- Chỉ đạo các trường THCS trên địa bàn phổ biến Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 10 và kế hoạch thực hiện chương trình lớp 10 tại các trường THPT trên địa bàn (hoàn thành trước 20/4/2022).
- Công khai kế hoạch hướng dẫn, tư vấn chương trình lớp 10 cho học sinh lớp 9 của huyện trên Website của đơn vị.
2. Trường Trung học phổ thông
- Tổ chức tuyên truyền Chương trình GDPT 2018 đến toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, phụ huynh và học sinh của trường; Tiếp tục rà soát và chuẩn bị CSVC, đội ngũ phục vụ chương trình GDPT mới cho lớp 10 từ năm học 2022-2023.
- Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 được giao, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của nhà trường và ba định hướng nghề nghiệp của chương trình GDPT 2018 để xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình lớp 10 năm học 2022-2023. Trong kế hoạch phải thể hiện được: Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10, có bao nhiêu tổ hợp môn, mỗi tổ hợp có bao nhiêu lớp và chuyên đề học tập gồm những môn nào, số nguyện vọng học sinh được đăng kí và tiêu chí để xét các lựa chọn, đảm bảo nhiều lựa chọn cho học sinh để các em đã trúng tuyển vào trường luôn chọn cho mình 1 lớp phù hợp.
- Thống nhất, thông qua kế hoạch công khai kế hoạch trên trang Website của trường và niêm yết tại bảng tin trường; gửi kế hoạch về phòng Giáo dục và Đào tạo để triển khai đến các trường THCS (trước 07/4/2022).
3
- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn xây dựng kế hoạch tổng thể và tổ chức định hướng, tư vấn, hướng dẫn cho học sinh khối 9 về Chương trình giáo dục phổ thông lớp 10 và cách thức lựa chọn tổ hợp môn (trước 19/4/2022).
- Thành lập tổ tư vấn, hỗ trợ cho học sinh và phụ huynh về kế hoạch chương trình giáo dục lớp 10 của trường mình, phối hợp cùng các trường THCS để tư vấn cho học sinh khối 9 tại các trường THCS trên địa bàn.
3. Trường Trung học cơ sở
- Xây dựng kế hoạch tư vấn, hướng dẫn học sinh lớp 9 về Chương trình GDPT 2018 lớp 10 năm học 2022-2023 trên cơ sở kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch thực hiện chương trình lớp 10 của các trường THPT trên địa bàn huyện.
- Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm lớp 9 phổ biến cho học sinh Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 10 và cách lựa chọn tổ hợp môn, chuyên đề học tập. Hoàn thành trước thời điểm học sinh đăng kí tuyển sinh năm học 2022-2023 trước ngày 19/4/2022.
- Thành lập tổ tư vấn gồm: Hiệu trưởng/Phó Hiệu trưởng, tổng phụ trách đội, giáo viên chủ nhiệm,...để kịp thời tư vấn, hướng dẫn cho học sinh lớp 9.
Trên đây là Kế hoạch phối hợp tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh lớp 9 trên địa bàn huyện theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 từ năm học 2022-2023. Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện theo nội dung kế hoạch./.
(Đính kèm Kế hoạch Định hướng, tư vấn cho học sinh về việc lựa chọn tổ hợp môn của chương trình lớp 10 năm học 2022-2023 của 05 trường THPT trên địa bàn huyện Châu Đức)
Nơi nhận:
- Sở GD&ĐT;
- UBND huyện;
- Trường THPT Trần Phú (Ph/h);
- Trường THPT Nguyễn Du (Ph/h);
- Trường THPT Ngô Quyền (Ph/h);
-Trường THPT Nguyễn Trãi (Ph/h);
-Trường THPT Nguyễn Văn Cừ (Ph/h);
- Các trường THCS (th/h);
- Trường TH-THCS Phan Đình Phùng (th/h);
- Website Phòng GD&ĐT;
- Lưu: VT, THCS.
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Văn Trực
 

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Tháng 08 : 34
Tháng trước : 227